Algemene voorwaarden

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators is een samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een maatschap, bestaande uit de advocaten mr. E.M.G. van Nuenen-Meulesteen en mr. R.A.H. Vullings, en jurist mr. M. Verger-Maas. De advocaten voeren ieder een eigen praktijk onder de gemeenschappelijke naam Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators. Op alle verstrekte opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

Algemene voorwaarden 'Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators

 1. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators is een samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een maatschap

Dit samenwerkingsverband bestaat uit de advocaten mr. E.M.G. van Nuenen-Meulesteen (Van Nuenen advocatuur en mediation, kvk 59184957 en BTW-nr. NL001772729B72) en mr. R.A.H. Vullings (Vullings advocatuur en mediation, kvk 59151153 en BTW-nr. NL001897517B46), hierna gezamenlijk ook te noemen: advocaten en ieder afzonderlijk: advocaat, en jurist mr. M. Verger-Maas (Verger juridische dienstverlening, kvk 59184728 en BTW-nr. NL001669443B95) ,

De advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te 2596 XM Den Haag (telnr. 070-3353535, email: info@advocatenorde.nl). De regels (gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur) van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn van toepassing op de advocaten.

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen “opdracht of opdrachten”), alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die de cliënt verstrekt aan een of meerdere advocaten en al degenen die – al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst – voor de (individuele) advocaten werkzaam zijn, alsmede derden als genoemd in artikel 6.

 1. Opdracht en uitvoering daarvan
  a) Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat die de opdracht aanvaardt, hierna te noemen: gecontracteerde advocaat. De gecontracteerde advocaat aanvaardt en voert de opdracht vanuit haar eenmanszaak (Van Nuenen advocatuur of Vullings advocatuur) uit. Het samenwerkingsverband als vermeld onder artikel 1 wordt niet door de opdracht gebonden. De opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding ervan door de advocaat zoals deze tot uitdrukking komt in diens schriftelijke opdrachtbevestiging. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de gecontracteerde advocaat een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid van de gecontracteerde advocaat of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen). De gecontracteerde advocaat bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De gecontracteerde advocaat zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar geeft in geen geval de garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat. De gecontracteerde advocaat voert haar werkzaam¬heden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  b) Het samenwerkingsverband zoals vermeld in artikel 1 is als zodanig enkel uitsluitend gebonden indien de advocaten de opdracht gezamenlijk aanvaarden en daardoor alle advocaten als gecontracteerde advocaten gelden. Die aanvaarding blijkt uit een door alle advocaten gezamenlijk ondertekende schriftelijke opdracht¬bevestiging, dan wel uit een schriftelijke ondertekende volmacht met die strekking.
 1. (Beperking) aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de gecontracteerde advocaat afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. De gecontracteerde advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij HDI Global SE (gevestigd aan de Westblaak 14 te 3012 KL Rotterdam), welke voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten op de datum van vaststelling van deze voorwaarden daaromtrent gestelde regels. Over de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering worden desgevraagd door de gecontracteerde advocaat nadere inlichtingen verstrekt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cliënt betaalde declaratie(s) in de desbetreffende zaak over het desbetreffende kalenderjaar. Alle aanspraken vervallen, indien deze niet – onder overlegging van alle relevante bewijsstukken – schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de gecontracteerde advocaat binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt zijn of redelijkerwijze konden zijn. Indien de cliënt een derde van de inhoud van de werkzaamheden van de gecontracteerde advocaat kennis laat nemen, dient de cliënt te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard. De cliënt vrijwaart de gecontracteerde advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de gecontracteerde advocaat ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden en is op eerste verzoek gehouden aan de gecontracteerde advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever

De cliënt is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de cliënt steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van de gecontracteerde advocaat is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van de gecontracteerde advocaat leiden.

 1. Inschakeling derden

De gecontracteerde advocaat zal bij de inschakeling van niet bij hem werkzame derden (waaronder, maar niet uitsluitend, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De gecontracteerde advocaat is echter, behoudens zijn opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

 1. Honorarium en kosten

Tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van het bepaalde in artikel 8, zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door de gecontracteerde advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief (inclusief BTW). Op verzoek van de cliënt worden tussentijdse urenspecificaties toegezonden. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Tenzij anders overeengekomen, factureert de gecontracteerde advocaat in principe iedere kalendermaand. De gecontracteerde advocaat kan voor aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de gecontracteerde advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 1. Gefinancierde rechtshulp (de toevoeging)

De gecontracteerde advocaat zal onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp, ofwel een toevoeging. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp dient de cliënt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan de gecontracteerde advocaat te voldoen. Ten aanzien van de eigen bijdrage is de gecontracteerde advocaat gerechtigd een voorschot van de cliënt te verlangen, welk voorschot niet meer kan bedragen dan de hoogste eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand in rekening kan worden gebracht.

Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp is de cliënt naast de eigen bijdrage geen honorarium aan de gecontracteerde advocaat verschuldigd. Het onder artikel 7 omtrent verschotten bepaalde, geldt ook voor de cliënt aan wie een toevoeging is afgegeven, voor zover deze kosten op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de cliënt mogen komen. Mocht het verzoek tot afgifte van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen, dan zullen de werkzaamheden op basis van het vooraf overeengekomen uurtarief worden verricht. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Rechtsbijstand, een resultaatsbeoordeling plaats. Indien de Raad voor Rechtsbijstand naar aanleiding daarvan de verstrekte toevoeging intrekt, geldt het vooraf overeengekomen uurtarief over de verrichte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, verminderd met de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld en door de gecontracteerde advocaat van cliënt is ontvangen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp zie www.rechtsbijstand.nl.

 1. Betaling

Een voorschotnota, een verschotnota en een nota betreffende de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage dient binnen zeven dagen, op de wijze zoals op de declaratie is vermeld, aan de gecontracteerde advocaat te worden voldaan. Een tussentijdse declaratie en een einddeclaratie dient binnen veertien dagen aan de gecontracteerde advocaat te worden voldaan, op de wijze zoals op de declaratie is vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 4%. Indien de gecontracteerde advocaat incassomaatregelen neemt ter incassering van openstaande declaraties, dan is de cliënt de buitengerechtelijke kosten en (voor zover deze daarin niet zijn begrepen) de kosten die zijn veroorzaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden, verschuldigd. Indien een nota of declaratie niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is de gecontracteerde advocaat gerechtigd zonder ingebrekestelling of sommatie de werkzaamheden te staken totdat volledige betaling is ontvangen. Eventuele gevolgen van het staken van de werkzaamheden komen volledig voor rekening en risico van de cliënt.

 1. Stichting Derdengelden en verrekening

De gecontracteerde advocaat zal gelden ten behoeve van de cliënt laten ontvangen door de ‘Stichting Beheer Derdengelden Van Nuenen en Verger advocaten’. De gecontracteerde advocaat bevordert dat aan de cliënt toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden doorbetaald. Door het verstrekken van de opdracht verleent de cliënt reeds nu toestemming de door de gecontracteerde advocaat en/of Stichting Beheer Derdengelden Van Nuenen en Verger advocaten ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de cliënt op basis van verzonden declaraties aan de gecontracteerde advocaat is verschuldigd. De gecontracteerde advocaat en/of de Stichting Beheer Derdengelden Van Nuenen en Verger advocaten zijn geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de cliënt zijn ontvangen.

 1. Opzegging van de overeenkomst

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het eventuele honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 1. Geheimhouding

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators, alsook iedere afzonderlijke gecontracteerde advocaat, is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeco¬deerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. De gecontracteerde advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand, dossierstukken aan de Raad voor Rechtsbijstand over te leggen.

 1. Publiciteit

De gecontracteerde advocaat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg, met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid, met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is de gecontracteerde advocaat hierin vrij, mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

 1. Bewaren gegevens

De gecontracteerde advocaat zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de cliënt bestemde en van de cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd.

 1. Klachten- en geschillenregeling

Op de dienstverlening van Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators en haar opdrachtgevers is de klachten- en geschillenregeling advocatuur van toepassing. Klachten dienen eerst te worden afgewikkeld conform de interne klachtenregeling. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Indien een geschil via de interne klachtenregeling niet kan worden opgelost, dient de klacht te worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van het intakeformulier dan wel door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie over de klachten- en geschillenregeling staat vermeld op onze website: www.v-advocaten.nl.

 1. Wijziging/vernietiging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door het samenwerkingsverband worden gewijzigd. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.v-advocaten.nl voor alle nieuwe opdrachten. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de gecontracteerde advocaat is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de Rechtbank zal alleen de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd zijn van dat geschil kennis te nemen.

 1. Privacy

a) Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

b) Waarom we gegevens nodig hebben
Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u;
  • op basis van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het verwerken van gegevens die nodig zijn om aan de administratieverplichting te voldoen;
  • het verstrekken van informatie over onze diensten en beantwoorden van uw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

c) Hoe lang we gegevens bewaren
Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven jaar in geval van administratieve verplichtingen en vijf jaar in de overige gevallen.

d) Delen met anderen
Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gegarandeerd. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

e) In kaart brengen websitebezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

f) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@v-advocaten.nl of ons postadres Paardeweide 18 D, 4824 EH Breda. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij vragen u tevens om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

g) Beveiliging
Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@v-advocaten.nl. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

h) Afsluiting
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators aan de Paardeweide 18D te 4824 EH Breda, zijn beschikbaar via de website en worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden. Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators staat ingeschreven in het handelsregister gehouden door de kamer van koophandel onder nummer 52791386.