Geschillenregeling

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten en mediators beschikt over een interne klachten- en geschillenregeling en is daarnaast aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Hieronder vindt u alle informatie.

Onze interne klachtenregeling

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. U kunt dan het volgende doen.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. De klacht dient te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven. Voor declaraties geldt een bezwaartermijn van 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Als u zich niet tot uw eigen advocaat wilt of kunt wenden, dan kunt u ook terecht bij mr. E.M.G. van Nuenen-Meulesteen of – indien de klacht richt tot haar – mr. M. Verger-Maas, onze klachtfunctionarissen. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij schriftelijk aan u bevestigen. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen 4 weken na het indienen van uw bezwaar schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Wanneer de behandelend advocaat als vFAS (scheidings)mediator optreedt, dan kan een eventuele klacht ook op grond van het vFAS klachtenreglement mediation worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de vFAS-(scheidings)mediationovereenkomst die u getekend heeft bij aanvang van het mediationtraject. Declaratiegeschillen vallen niet onder het bereik van het vFAS klachtenreglement mediation. In het geval tijdens een mediationtraject onverhoopt declaratiegeschillen ontstaan, dan dient u uw klacht kenbaar te maken aan uw eigen advocaat danwel aan een van onze klachtenfunctionarissen. Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Geschillencommissie advocatuur

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze Geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s-Gravenhage. U kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,00. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,00, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen Hoger Beroep mogelijk.

Adressen en links

Adressen

Landelijk secretariaat vFAS
Postbus 65707
2506 EA Den Haag
Telefoon: 070 – 362 62 15

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10

Links

Geschillencommissie advocatuur

vFAS klachtenreglement mediation (PDF)

Klachtenregeling Van Nuenen Verger en Vullings advocaten