Kinderbeschermingsmaatregelen

Kinderbeschermingsmaatregelen zijn doorgaans ingrijpend van aard.

Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Hierbij houden de ouders het gezag over hun kinderen, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van een jeugdhulpverleningsinstantie.

Een rechter kan ook beslissen een kind uit huis te plaatsen. Dit moet dan in het belang van de verzorging en opvoeding van een kind noodzakelijk zijn. Het kind wordt dan geplaatst in een (netwerk)pleeggezin of een residentiële instelling.

Ondertoezichtstelling

In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van een gecertificeerde instelling (zoals Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep). De gezinsvoogd geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden. De OTS kan voor maximaal een jaar worden opgelegd, maar telkens worden verlengd door een rechter.

Uithuisplaatsing

Gedurende een ondertoezichtstelling blijft een kind in de meeste gevallen gewoon thuis wonen. Als het echter in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gecertificeerde instelling of de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen (UHP). De machtiging kan voor maximaal een jaar worden afgegeven, maar kan telkens worden verlengd door een rechter. Een kind kan in een (netwerk) pleeggezin, gezinshuis of een residentiële instelling worden geplaatst. De soort plaatsing dient aan te sluiten bij de problematiek van het kind en/of de ouders.

Als er sprake is van een jeugdige met ernstige gedragsproblematiek die bescherming nodig heeft, kan hij of zij geplaatst worden in een jeugdzorgplus instantie. Er is dan sprake van gesloten jeugdzorg. Zo wordt voorkomen dat de jeugdige zich onttrekt of door anderen wordt onttrokken aan de zorg die hij of zij nodig heeft. Bij gesloten jeugdzorg is er altijd een machtiging nodig van de kinderrechter en dient frequent door de rechter getoetst te worden of deze ingrijpende maatregel nog noodzakelijk is.

Beëindiging gezag

De kinderrechter kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming het gezag van de ouder(s) over het kind beëindigen. Dit wordt de verderstrekkende maatregel genoemd. Er moet dan sprake zijn van een situatie dat het kind zodanig opgroeit dat hij of zij in de ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en dat de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen binnen een voor de persoon en ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbare termijn of dat de ouder het gezag misbruikt.

Beëindiging van het gezag van de ouder(s) vindt doorgaans plaats in het geval een kind al langdurig uit huis is geplaatst in een perspectiefbiedend pleeggezin en niet te verwachten is dat het kind binnen redelijke termijn weer terug bij de ouder(s) kan gaan wonen.

Gespecialiseerde advocaat

Onze gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten staan ouders, pleegouders en andere belanghebbenden bij in zaken over kinderbeschermingsmaatregelen. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of zo kort mogelijk te maken. Bent u het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, dan kunnen wij u juridische bijstand verlenen door verweer te voeren en door voortvarend op te treden.

Ook gedurende een ondertoezichtstelling kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gezinsvoogd. De wet biedt de mogelijkheid de kwestie via uw advocaat in het kader van een geschillenregeling voor te leggen aan de kinderrechter. De gezinsvoogd kan u iets opleggen door u een aanwijzing te geven. Als u het niet eens bent met de aanwijzing, dan kunnen wij u bijstaan in een verzoek aan de rechter tot het vervallen verklaren van de aanwijzing.

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators biedt u de mogelijkheid om een prijsafspraak te maken omtrent de kosten van de rechtsbijstand. Bijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo) is tevens mogelijk.

Lees meer over prijsafspraak
Advocaten en mediators

Het belang van het kind dient altijd de eerste overweging te zijn.