Jeugdrecht

Het belang van het kind staat voorop bij onze gespecialiseerde advocaten in het jeugdrecht, waarbij er oog is voor zowel de juridische als de persoonlijke belangen van het kind. Het jeugdrecht bestaat uit een civielrechtelijk en een strafrechtelijk deel. In het civiele jeugdrecht staan de belangen van de minderjarige centraal bij onder andere ondertoezichtstelling en (gesloten) uithuisplaatsing, scheiding en omgang. Het jeugdstrafrecht draait om de belangen van de jeugdige die verdacht wordt van een strafbaar feit.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

In het geval een gezinssituatie een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een kind, kan een ondertoezichtstelling (OTS) door een rechter worden uitgesproken. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een ondertoezichtstelling houden de ouders het gezag over hun kind, maar het gezag wordt sterk beperkt. De ouders en het kind krijgen begeleiding van een gecertificeerde instelling (zoals Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep). De gezinsvoogd geeft aanwijzingen die opgevolgd moeten worden. De OTS kan voor maximaal een jaar worden opgelegd, maar telkens worden verlengd door een rechter.

Gedurende een ondertoezichtstelling blijft een kind in de meeste gevallen gewoon thuis wonen. Als het echter in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind noodzakelijk is, kan de gecertificeerde instelling of de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter toestemming vragen om het kind dag en nacht uit huis te plaatsen (UHP). De machtiging kan voor maximaal een jaar worden afgegeven, maar kan telkens worden verlengd door een rechter. Een kind kan in een gezinshuis, pleeggezin of een instelling worden geplaatst. De soort plaatsing dient aan te sluiten bij de problematiek van het kind en/of de ouders. De kinderrechter kan een kind ook in een gesloten instelling plaatsen. Hiertoe zal alleen worden overgegaan als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige gedragsproblematiek van het kind en de vrees bestaat dat het kind weg zal lopen.

Lees meer over kinderbeschermingsmaatregelen

Gespecialiseerde advocaat

Onze gespecialiseerde advocaten in het jeugdrecht staan ouders, pleegouders en andere belanghebbenden bij in zaken waarin een kinderbeschermingsmaatregel is genomen. Dit soort zaken verlangen een actieve opstelling van de advocaat om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of zo kort mogelijk te maken. Bent u het niet eens met het verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, dan kunnen wij u juridische bijstand verlenen door verweer te voeren en door actief en voortvarend op te treden.

Ook gedurende een ondertoezichtstelling kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gezinsvoogd. De wet biedt de mogelijkheid de kwestie via uw advocaat in het kader van een geschillenregeling voor te leggen aan de kinderrechter. De gezinsvoogd kan u iets opleggen door u een aanwijzing te geven. Als u het niet eens bent met de aanwijzing, dan kunnen wij u bijstaan in een verzoek aan de rechter tot het vervallen verklaren van de aanwijzing.

Van Nuenen Verger en Vullings advocaten | mediators biedt u de mogelijkheid om een prijsafspraak te maken omtrent de kosten van de rechtsbijstand. Bijstand op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo) is tevens mogelijk.

Lees meer over prijsafspraak
Advocaten en mediators

De rechten van het kind bij of na scheiding

Een scheiding is vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis voor een kind. Kinderen van 12 jaar of ouder mogen zelf de rechter vertellen wat zij van bepaalde zaken vinden in zaken zoals een echtscheiding, omgang of gezag. Dit heet een kinderverhoor of hoorrecht. Kinderen ouder dan 12 jaar ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging van de rechtbank. Kinderen die jonger dan 12 jaar zijn, worden niet automatisch door de rechter uitgenodigd. Als het kind jonger is dan 12 jaar en toch graag met de rechter wil praten over de scheiding of de omgang, kan het kind de rechter vragen toch te worden gehoord door een brief te schrijven aan de rechter of telefonisch contact op te nemen met de rechtbank. De mening van het kind is een factor waar de rechter in zijn beslissing rekening mee houdt.

Advocaat voor de minderjarige

Indien er sprake is van een gesloten plaatsing heeft een kind recht bijgestaan te worden door een eigen advocaat. Het kind is te allen tijde vrij in de keuze van een advocaat, ook als er al een advocaat is toegewezen. Onze gespecialiseerde advocaten in het jeugdrecht stellen het belang van het kind voorop. Wij vinden het van belang dat de jeugdige begrijpt wat er in de zaak gebeurt: er wordt uitgelegd wat zijn of haar rechten zijn, welke stukken er in het dossier zitten en hoe de procedure en zitting verloopt. Daarbij wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Onze advocaten zijn ervaren in het bijstaan van kinderen met specifieke kindeigen problematiek door op de meest passende wijze aansluiting met het kind te zoeken. Wij vinden het belangrijk dat er een vertrouwensband met het kind ontstaat.

Bij een ondertoezichtstelling of (reguliere) uithuisplaatsing, dan wel andere zaken heeft het kind geen recht op een eigen advocaat. Als de situatie zich voordoet waarin de belangen van de minderjarige niet overeenkomen met de belangen van zijn ouders (of wettelijke vertegenwoordigers), dan kan de rechter een bijzondere curator aanwijzen. Een jeugdige heeft een informele rechtsingang, hetgeen betekent dat de jeugdige een brief naar de rechtbank kan sturen om bijvoorbeeld te vragen om een bijzondere curator. Een bijzondere curator treedt uitsluitend voor het kind op, tracht in onderling overleg met de ouder(s) of instanties en het kind tot een oplossing te komen en informeert de rechtbank over wat in het belang van het kind noodzakelijk is.

Ben jij als minderjarige op zoek naar juridische bijstand? Neem dan contact met ons op.

ContactBijzondere curator
gezag en voogdij

Jeugdstrafrecht

Kinderen kunnen vanaf 12 jaar worden vervolgd voor strafbare feiten. Voor een jeugdige is het van groot belang dat hij of zij wordt bijgestaan door een in het jeugdstrafrecht gespecialiseerde advocaat. Er moet immers op passende wijze aansluiting worden gezocht bij de jeugdige, zodat er een vertrouwensband ontstaat en de jeugdige de strafrechtelijke procedure begrijpt. De advocaat is gericht op een zo goed mogelijke afloop van de strafvervolging. Indien er een straf wordt opgelegd, dat moet de straf ten goede komen aan de ontwikkeling van de jeugdige om herhaling te voorkomen.

Lees meer over jeugdstrafrecht

"Het belang van het kind dient altijd een eerste overweging te zijn."